گردشـگری الکترونیکـی  به عنـوان یکی از مولدتریـن صنایـع در فراهم سـاختن فرصتهای شـغلی جدید شـناخته شـده اسـت. در بخـش گردشـگری، اینترنـت به عنـوان زیرسـاخت، ایـن امـکان را فراهـم میسـازد کـه خدماتی نظیر دریافـت اطلاعات یـا رزرو بلیـط و هتـل و خدمات مختلف گردشـگری با هزینه هایی مناسـب و در سـطحی نسـبتا وسـیع انجام گیرد. این بسـتر همچنین این امکان را فراهم میکند که بین تامین کنندگان تورها و واسـطه های این امر نیز مانند مشـتریان نهایی ارتباط موثری برقرار شـود. بر اسـاس گزارش منتشرشـده توسـط سـازمان ملل در سـال 2010 با توجه به گذشـت چندین سـال از ورود اینترنـت بـه مشـاغل و فعالیتهـای گوناگـون اقتصـادی، بهره گیری از ارتباطـات دیجیتال و فناوری اطلاعـات نه تنها به عنوان یک مزیت مطرح نمیشـود، بلکه امر الزامـی بـرای شـرکتهای درگیر در فرآیندهای مختلف کسـب و کار مانند صنعت گردشـگری به شـمار میرود.

زیرساخت های پیشنهادی در گردشگری الکترونیکی

در ایـن بخـش بـه ارائـه توضیـح مختصـری از برخـی سیسـتمها و ابزارهـای موجـود در گردشـگری الکترونیکـی خواهیـم پرداخـت.

 • سیستمهای رزرو آنلاین بلیت Reservation Online - شـامل کلیه سیسـتمهایی اسـت که برای کاربـر نهایی امـکان رزرو و خرید امکانـات و خدمات را از طریق بسـتر اینترنت فراهم میسـازد.
 • سیستمهای آنلاین فروش بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس، مترو و...
 • سیستمهای آنلاین رزرو هتل و مکانهای اقامتی
 • سیستمهای آنلاین اجاره اتومبیل، قایق و سایر خدمات گردشگری
 • سیسـتمهای رزرو از طریق تلفن همـراه booking Mobile و Applications
 • ارائه کلیه خدمات رزرو و خرید خدمات گردشـگر از طریق گوشـی های هوشـمند
 • اسـتفاده از برنامه هـای کاربـردی جهـت رزرو و خریـد خدمـات گردشـگری برای
 • تبلت هـا بـا توجـه بـه فراگیـر شـدن و فراهم شـدن زیرسـاختهای دسترسـی سـریع و دائمـی بـه اینترنت
 • بازاریابی الکترونیک marketing-E
 • ارسـال مقادیـر قابـل توجـه پیامهـای بازرگانـی و اطلاعـات توریسـتی بـه روش کاربرپسند
 • بازاریابی آنلاین
 • برقـراری ارتباط با مسـافر از طریـق کانالهای مختلف مبتنی بر فنـاوری اطلاعات جهـت ارائـه اطلاعـات به مسـافر از طریـق سـرویسهایی مانند ارسـال SMS به محض ورود بـه مقصد و...

ایجـاد یـک نـگاه واحـد بـه مسـافر علیرغـم بهره بـرداری از کانالهـای مختلـف توزیع توسـط مسـافر بـا توجـه به بالا بودن هزینه هـای اولیه راه اندازی و جمـع آوری منافع در تجارت الکترونیک در صنعت توریسـم و گردشـگری، بخش دولتی نقش مهمی در فراهم سـاختن بخـش اعظمـی از این امکانـات دارد.
باعث افتخار ماست که سامانه پایانه ها نخستین سایت خرید بلیط اتوبوس به روش اینترنتی است که کلیه شرکت های مسافربری را به صورت مجتمع دارد. برای خرید بلیط اتوبوس از این سایت کافیست وارد سایت پایانه ها شوید و با انتخاب مبدا، مقصد و تاریخ حرکت خود بلیط مورد نظرتان را خرید نمایید.