شماره تلفن شرکت های مسافربری

ارتباط با شرکت های مسافربری

مسافر گرامی با انتخاب نام شرکت مسافربری مورد نظرتان و کلیک بر روی گزینه جستجو ، می توانید شماره تلفن شرکت مسافربری که عضو سامانه پایانه ها می باشد را مشاهده کنید.

نام شرکت شماره تلفن شرکت مسافربری
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه 03134358811
عدل اصفهان پایانه کاوه 03134359090
عدل اصفهان پایانه صفه 03136732805
لوان نور دولت آباد 03145827499
ایران پیما خمینی شهر 03133604939
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه 03136732743
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359030
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359060
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه 03136732737
همسفر وطن خمینی شهر 03133604936
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه 03134358997
پیک صبا خرمشهر 06153541500
ایران پیما مبارکه 03355261711
عدل یزد پایانه شهرداری 03537236752
لوان نور کاشان 03155447000
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا 05138519431
ایران پیما آباده 07144334355
میهن نور اصفهان پایانه صفه 03136732748
عدل راور 03433726071
تک سفر اصفهان پایانه صفه 03136732820
ایران پیما مسجدسلیمان 06143262394
ایران پیما شاهین شهر 03145231121
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه 03134359294
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359001
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه 03136732784
لوان نور اصفهان پایانه کاوه 03134359082
آریا سفر سیرجان 03442251155
میهن نور اصفهان پایانه کاوه 03134359071
ترابر بی تا ساری پایانه دولت 01133241617
ترابر بی تا کاشان 03155444412
آسیا سفر شاهین شهر 03145232116
سیروسفر شهرضا 03153245616
پیک صبا شاهین شهر 03145221720
سیروسفر بیرجند 05632311111
عدل کرمان پایانه آدینه 03432152727
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
عدل سیرجان 03442259770
ترابر بی تا نجف آباد 03142663308
عدل جیرفت 03482350110
عدل اصفهان پایانه جی 03135232030
پیک صبا کاشان 03155455000
همسفر بیرجند 05612313035
لوان نور بیرجند 05632319595
پیک صبا کرمان پایانه آدینه 03432152746
جهان گشت مهر لارستان فارس 07152336099
عدل بندرعباس پایانه شهرداری 07633664004
تک سفر ماهشهر 06152322428
پیک صبا ماهشهر 06152380110-13
ترابر بی تا مسجدسلیمان 06143262350
ایران پیما بیرجند 05632312047
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا 05138515463
میهن نور بیرجند 05632314010
ترابر بی تا ایذه 06143630050
گیتی نورد ابرکوه یزد 03532829393
همسفر شاهین شهر 03145229164
همسفر فولادشهر 03342621111
آسیا سفر ماهشهر 06152380223
پیک صبا ایذه 06143651050
همسفر زرین شهر 03152232898
آسیا سفر قشم 07635228033
میهن نور ساری پایانه دولت 01513240131
ترابر بی تا شاهین شهر 03145232011
ایران پیما کرمان پایانه آدینه 03432152674
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه 06132289393
ترابر بی تا خمینی شهر 03133604933
تک سفر مسجدسلیمان 06143267077
پیک صبا اصفهان پایانه صفه 03136732715
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه 03134359050
ایران پیما فولادشهر 03152622155
آسیا سفر اهواز پایانه تپه 09163077569
ایران پیما اصفهان پایانه صفه 03136732765
ایران پیما نجف آباد 03142663305
پیک صبا آبادان 06153327777
ایران پیما زرین شهر
پیک معتمد جویبار مازندران 01142546364
ایران پیما ایذه 06143653030
سفر سیر بیرجند 05632319119
تک سفر ایرانیان ایذه 06143621376
ایران پیما شهرضا 03153245622
لوان نور قائن خراسان جنوبی 05632522211
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش 07137321212
ترابر بی تا سیرجان 03442251130
سیروسفر طبس 09133562664
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش 07137317000
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش 07137317331
سیروسفر کرمان پایانه آدینه 03432152724
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی 05632523211
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684230
پیک صبا خمین 08646221717
همسفر کرمان پایانه آدینه 03432152762
پیک معتمد ساری پایانه دولت 01133251007
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633684135
عدل شیراز پایانه کاراندیش 07137301029
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش 07137304512
لوان نور اصفهان پایانه صفه 03136733290
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633660469
سیروسفر شاهرود 02332392311
میهن نور کرمان پایانه آدینه 03432152697
رویال سفر خدابنده زنجان 02434225811
تک سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359200
آسیا سفر یاسوج پایانه شهید قرنی 07433347366
عدل ساری پایانه دولت 01133245293
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684150
ترابر بی تا اراک 08632222380
پیک صبا اراک 08633134700
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری 07633660476
پارسیان سفر گلپایگان 03157437772
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه 03134358780
ایمن سفر نورآباد لرستان 06632722027
پیام گوهر لارستان 07152331002
میعاد تلاش اصفهان پایانه صفه 03136732760
راهپیمای پارسیان مراغه 04137450526
خسرو گستر نورآباد فارس 07142523487
عدل مسجد سلیمان 06143227014
ترابر بی تا ماهشهر 06152324647
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633664001
لوان نور کرمان پایانه آدینه 03432152732-3
میهن نور سمیرم 03153662196
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق 05632318999
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه
جوان سیر ایثار شعبه همدان 08134244747
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه 08334217946
جوان سیر ایثار شعبه کرج 02632754592
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران 02144632941-3
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت 01133407770
عدل بیرجند
ایران پیما خرمشهر 06153542988
ایران پیما فسا 07153330001
لوان نور زاهدان 05433432759
میهن نور یزد 03537204145
آسیا سفر میبد 03532352711
گیتی پیما شهرکرد 03832270076
سیروسفر سیرجان 03442255955
شرکت مسافربری سیروسفر قائن 05632532115
ایمان بهاباد 03534722199
لوان نور آمل 01143290120
عدل کهنوج 03443209000
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه 03136732740
رویال سفر ایرانیان ماهشهر 06152330138
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی) 02144673650
پیک صبا نائین
آسیا سفر هرات یزد 03532572175
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر 03133602353
لوان نور خمینی شهر 03133649593
عامر بافق نماینده کیان سفر 03532448808
تک سفر ایرانیان اراک
لوان نور مشهد 05138519477
تک سفر ایرانیان فولادشهر 03152620101
ایران پیما ماهشهر 06152323696
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی 03135246657
جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران 02155185437-8
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی 02184091
رویال سفر گرگان 01732682507
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی 02183891
رویال سفر تهران ترمینال آزادی 02144663954
سیروسفر تهران ترمینال شرق 02177865696
سیروسفر گرگان 01732682505
سیروسفر گنبد 01733382500
رویال سفر ساری 01133240240
رویال سفر چالوس 01152282040
رویال سفر شاهین شهر 03145231522
رویال سفر قائمشهر 01142250718
رویال سفر بابل 01132192449
سیروسفر بابل 01132271000
رویال سفر بابلسر 01135252800
رویال سفر کرج 02632700007
رویال سفر تبریز 04134788052
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش 07137311026
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش 07137309512
سیروسفر شیراز ترمینال امیرکبیر 07138336282
سیروسفر شیراز ترمینال مدرس 07137276387
رویال سفر بندرانزلی 01344435440
رویال سفر لاهیجان 01342226700
رویال سفر رشت 01333606667
رویال سفر ارومیه 04432344494
سیروسفر رشت 01333661165
رویال سفر اراک 08632214426
سیروسفر اراک 08633140284
رویال سفر بروجرد 06642502222
سیروسفر خرم آباد 04933042998
ترابر بی تا فولادشهر 03152640029
تک سفر آبادان 06153255152
رویال سفر اهواز 06133788595
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه) 02155182320
سامانه فروش سپند 03134597023
عدل فولادشهر 03152623630
رویال سفر تهران ترمینال پونک 02144612191
رویال سفر اصفهان پایانه جی 03135254810
رویال سفر شهرضا 03153245600
رویال سفر ایذه 06143651050
رویال سفر اردبیل 04533813291
آسیا سفر فلاورجان 03137431300
پیک صبا تهران پایانه جنوب 02155185526