شماره تلفن شرکت های مسافربری

ارتباط با شرکت های مسافربری

مسافر گرامی با انتخاب نام شرکت مسافربری مورد نظرتان و کلیک بر روی گزینه جستجو ، می توانید شماره تلفن شرکت مسافربری که عضو سامانه پایانه ها می باشد را مشاهده کنید.

نام شرکت شماره تلفن شرکت مسافربری
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه 03134358811
عدل اصفهان پایانه کاوه 03134359090
عدل اصفهان پایانه صفه 03136732805
لوان نور دولت آباد 03145827499
ایران پیما خمینی شهر 03133671324
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه 03136732743
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359030
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359060
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه 03136732737
همسفر وطن خمینی شهر 03133631915
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه 03134358997
پیک صبا خرمشهر 06153541500
ایران پیما مبارکه 03355263211
عدل یزد پایانه شهرداری 03537236752
لوان نور کاشان 03155447000
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا 05138519431
ایران پیما آباده 07513334355
میهن نور اصفهان پایانه صفه 03136732748
عدل راور 03433726071
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه 03136732820
ایران پیما مسجدسلیمان 06143262394
ایران پیما شاهین شهر 03145231121
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه 03134359294
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359001
رویال سفر کاشان 03155440048
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه 03136732784
لوان نور اصفهان پایانه کاوه 03134359082
آریا سفر سیرجان 03442251155
میهن نور اصفهان پایانه کاوه 03134359071
ترابر بی تا ساری پایانه دولت 01133241617
ترابر بی تا کاشان 03155444412
آسیا سفر شاهین شهر 03145232116
سیروسفر شهرضا 03153245616
پیک صبا شاهین شهر 03145221720
سیروسفر بیرجند 05632311111
عدل کرمان پایانه آدینه 03432152727
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
عدل سیرجان 03442259770
ترابر بی تا نجف آباد 03142663308
عدل جیرفت 03482350110
عدل اصفهان پایانه جی 03135232030
پیک صبا کاشان 03155455000
همسفر بیرجند 05612313035
لوان نور بیرجند 05632319595
پیک صبا کرمان پایانه آدینه 03432152746
جهان گشت مهر لارستان فارس 07152336099
عدل بندرعباس پایانه شهرداری 07633664004
تک سفر ماهشهر 06152322428
پیک صبا ماهشهر 06152323816
ترابر بی تا مسجدسلیمان 06143262350
ایران پیما بیرجند 05632312047
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا 05138515463
میهن نور بیرجند 05632314010
ترابر بی تا ایذه 06143630050
گیتی نورد ابرکوه یزد 03532829393
همسفر شاهین شهر 03145229164
همسفر شهرضا 03153245609
همسفر فولادشهر 03342621111
آسیا سفر ماهشهر 06152338884
پیک صبا ایذه 06143651050
همسفر زرین شهر 03342230195
آسیا سفر قشم 07635228033
ترابر بی تا شاهین شهر 03145232011
میهن نور فولادشهر
ایران پیما کرمان پایانه آدینه 03432152674
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه 06132289393
ترابر بی تا خمینی شهر 03133634838
ایمن سفر مسجدسلیمان 06143267077
پیک صبا اصفهان پایانه صفه 03136732715
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه 03134359050
آسیا سفر اهواز پایانه تپه 09163077569
ایران پیما اصفهان پایانه صفه 03136732765
ایران پیما نجف آباد 03142663305
پیک صبا آبادان 06153327777
پیک معتمد جویبار مازندران 01142546364
ایران پیما ایذه 06143653030
سفر سیر بیرجند 05632319119
تک سفر ایرانیان ایذه 06143621376
ایران پیما شهرضا 03153245622
عدل اردکان 03532248561
لوان نور قائن خراسان جنوبی 05632522211
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش 07137321212
ترابر بی تا سیرجان 03442251130
سیروسفر طبس 09133562664
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش 07137317000
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش 07137317331
سیروسفر کرمان پایانه آدینه 03432152724
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی 05632523211
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684230
پیک صبا خمین 08646221717
همسفر کرمان پایانه آدینه 03432152762
پیک معتمد ساری پایانه دولت 01133251007
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633684135
عدل شیراز پایانه کاراندیش 07137301029
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش 07137304512
لوان نور اصفهان پایانه صفه 03136733290
سیروسفر شاهرود 02332392311
میهن نور کرمان پایانه آدینه 03432152697
همسفر خدابنده زنجان 02434225811
تک سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359200
آسیا سفر یاسوج پایانه شهید قرنی 07433347366
عدل ساری پایانه دولت 01133245293
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684150
ترابر بی تا اراک 08632222380
جهان گشت مهر آبادان 06153334588
پیک صبا اراک 08633134700
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری 07633660476
پارسیان سفر گلپایگان 03157437772
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه 03134358780
ایمن سفر نورآباد لرستان 06632722027
پیام گوهر لارستان 07152331002
میعاد تلاش اصفهان پایانه صفه 03136732760
راهپیمای پارسیان مراغه 04137450526
خسرو گستر نورآباد فارس 07142523487
عدل مسجد سلیمان 06143227014
ترابر بی تا ماهشهر 06152324647
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633664001
میهن نور سمیرم 03153662196
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق 05632318999
جوان سیر ایثار شعبه قم 02536641172
جوان سیر ایثار شعبه همدان 08134244747
جوان سیر ایثار شعبه بیرجند 05632316411
جوان سیر ایثار شعبه کرمان 03432152741
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه 08334217946
جوان سیر ایثار شعبه کرج 02632754592
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران 02144632941-3
عدل بیرجند
ایران پیما خرمشهر 06153542988
ایران پیما فسا 07153330001
آسیا سفر شهرکرد 03832279236
لوان نور زاهدان 05433432759
میهن نور یزد 03537236740
آسیا سفر میبد 03532352711
گیتی پیما شهرکرد 03832270076
سیروسفر سیرجان 03442255955
ایمان بهاباد 03534722199
لوان نور آمل 01143290120
عدل کهنوج 03443209000
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه 03136732740
رویال سفر ایرانیان ماهشهر 06152330138
آسیا سفر تهران ترمینال آزادی 02144673650