شماره تلفن شرکت های مسافربری

ارتباط با شرکت های مسافربری

مسافر گرامی با انتخاب نام شرکت مسافربری مورد نظرتان و کلیک بر روی گزینه جستجو ، می توانید شماره تلفن شرکت مسافربری که عضو سامانه پایانه ها می باشد را مشاهده کنید.

نام شرکت شماره تلفن شرکت مسافربری
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه 03134358811
عدل اصفهان پایانه کاوه 03134359090
عدل اصفهان پایانه صفه 03136732805
لوان نور دولت آباد 03145827499
ایران پیما خمینی شهر 03133604939
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه 03136732743
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359030
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359060
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه 03136732737
همسفر وطن خمینی شهر 03133604936
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه 03134358997
پیک صبا خرمشهر 06153541500
ایران پیما مبارکه 03355261711
عدل یزد پایانه شهرداری 03537236752
لوان نور کاشان 03155447000
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا 05138519431
ایران پیما آباده 07144334355
میهن نور اصفهان پایانه صفه 03136732748
عدل راور 03433726071
تک سفر اصفهان پایانه صفه 03136732820
ایران پیما مسجدسلیمان 06143262394
ایران پیما شاهین شهر 03145231121
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه 03134359294
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359001
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه 03136732784
لوان نور اصفهان پایانه کاوه 03134359082
آریا سفر سیرجان 03442251155
میهن نور اصفهان پایانه کاوه 03134359071
ترابر بی تا ساری پایانه دولت 01133241617
ترابر بی تا کاشان 03155444412
آسیا سفر شاهین شهر 03145232116
سیروسفر شهرضا 03153245616
پیک صبا شاهین شهر 03145221720
سیروسفر بیرجند 05632311111
عدل کرمان پایانه آدینه 03432152727
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
عدل سیرجان 03442259770
عدل جیرفت 03482350110
عدل اصفهان پایانه جی 03135232030
پیک صبا کاشان 03155455000
همسفر بیرجند 05632313035-7
لوان نور بیرجند 05632319595
پیک صبا کرمان پایانه آدینه 03432152746
جهان گشت مهر لارستان فارس 07152336099
عدل بندرعباس پایانه شهرداری 07633664004
تک سفر ماهشهر 06152380228
پیک صبا ماهشهر 06152380110-13
ترابر بی تا مسجدسلیمان 06143262350
ایران پیما بیرجند 05632312047
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا 05138515463
میهن نور بیرجند 05632314010
ترابر بی تا ایذه 06143630050
گیتی نورد ابرکوه یزد 03532829393
همسفر شاهین شهر 03145229164
همسفر فولادشهر 03342621111
آسیا سفر ماهشهر 06152380223
پیک صبا ایذه 06143651050
همسفر زرین شهر 03152232898
آسیا سفر قشم 07635228033
میهن نور ساری پایانه دولت 01133240131
ترابر بی تا شاهین شهر 03145232011
ایران پیما کرمان پایانه آدینه 03432152674
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه 06132289393
ترابر بی تا خمینی شهر 03133604933
پیک صبا اصفهان پایانه صفه 03136732715
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه 03134359050
ایران پیما فولادشهر 03152622155
آسیا سفر اهواز پایانه تپه 09163077569
ایران پیما اصفهان پایانه صفه 03136732765
ایران پیما نجف آباد 03142663305
پیک صبا آبادان 06153327777
ایران پیما زرین شهر
پیک معتمد جویبار مازندران 01142546364
ایران پیما ایذه 06143653030
سفر سیر بیرجند 05632319119
تک سفر ایرانیان ایذه 06143621376
ایران پیما شهرضا 03153245622
لوان نور قائن خراسان جنوبی 05632522211
ترابر بی تا سیرجان 03442251130
سیروسفر طبس 09133562664
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش 07137317000
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش 07137304563
سیروسفر کرمان پایانه آدینه 03432152724
گیتی پیما قشم 09331612066
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی 05632523211
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684230
پیک صبا خمین 08646221717
همسفر کرمان پایانه آدینه 03432152762
پیک معتمد ساری پایانه دولت 01133251007
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633684135
عدل شیراز پایانه کاراندیش 07137301029
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش 07137304512
لوان نور اصفهان پایانه صفه 03136733290
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633660469
سیروسفر شاهرود 02332392311
میهن نور کرمان پایانه آدینه 03432152697
رویال سفر خدابنده زنجان 02434225811
تک سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359200
آسیا سفر یاسوج پایانه شهید قرنی 07433347366
عدل ساری پایانه دولت 01133245293
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684150
ترابر بی تا اراک 08632222380
پیک صبا اراک 08633134700
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری 07633660476
پارسیان سفر گلپایگان 03157437772
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه 03134358780
ایمن سفر نورآباد لرستان 06632722027
پیام گوهر لارستان 07152331002
میعاد تلاش اصفهان پایانه صفه 03136732760
میهن نور آریا مراغه 04137450526
خسرو گستر نورآباد فارس 07142523487
عدل مسجد سلیمان 06143227014
ترابر بی تا ماهشهر 06152380047
مارال سیر ایرانیان بندرعباس 07633664001
لوان نور کرمان پایانه آدینه 03432152732-3
میهن نور سمیرم 03153662196
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق 05632318999
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه 03432152685-8
جوان سیر ایثار شعبه قزوین 02833573838
جوان سیر ایثار شعبه همدان 08134244747
جوان سیر ایثار شعبه بیرجند 05632316411
جوان سیر ایثار شعبه بابل 01132044478
جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه 08334217946
جوان سیر ایثار شعبه کرج 02632754592
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران 02144632941-3
عدل بیرجند
ایران پیما خرمشهر 06153542988
ایران پیما فسا 07153330001
میهن نور یزد 03537204145
آسیا سفر میبد 03532352711
سیروسفر سیرجان 03442255955
سیروسفر قائن 05632532115
ایمان بهاباد 03534722199
لوان نور آمل 01143290120
عدل کهنوج 03443209000
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه 03136732740
رویال سفر ایرانیان ماهشهر 06152330138
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی) 02144673650
پیک صبا نائین
آسیا سفر هرات یزد 03532572175
عدل شیراز پایانه مدرس 07137270771
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر 03133602353
لوان نور خمینی شهر 03133649593
عامر بافق نماینده کیان سفر 03532448808
تک سفر ایرانیان اراک
لوان نور مشهد 05138519477
تک سفر ایرانیان فولادشهر 03152620101
ایران پیما ماهشهر 06152380229
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی 03135246657
جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران 02155185437-8
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی 02184091
رویال سفر گرگان 01732682507
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی 02183891
رویال سفر تهران ترمینال آزادی 02144663954
سیروسفر تهران ترمینال شرق 02177865696
سیروسفر گرگان 01732682505
سیروسفر گنبد 01733382500
رویال سفر ساری 01133240240
رویال سفر چالوس 01152282040
رویال سفر شاهین شهر 03145231522
رویال سفر قائمشهر 01142250718
رویال سفر بابل 01132192449
سیروسفر بابل 01132271000
رویال سفر بابلسر 01135252800
رویال سفر کرج 02632700007
رویال سفر تبریز 04134788052
سیروسفر تبریز 04134771011
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش 07137311026
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش 07137309512
سیروسفر شیراز ترمینال امیرکبیر 07138336282
سیروسفر شیراز ترمینال مدرس 07137276387
رویال سفر بندرانزلی 01344435440
رویال سفر لاهیجان 01342226700
رویال سفر رشت 01333606667
رویال سفر ارومیه 04432344494
سیروسفر رشت 01333661165
رویال سفر اراک 08632214426
سیروسفر اراک 08633140284
رویال سفر بروجرد 06642502222
سیروسفر خرم آباد 04933042998
ترابر بی تا فولادشهر 03152640064
تک سفر آبادان 06153255152
رویال سفر اهواز 06133788595
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه) 02155182320
سامانه فروش سپند 09129090377
عدل فولادشهر 03152623630
رویال سفر تهران ترمینال پونک 02144612191
رویال سفر اصفهان پایانه جی 03135254810
رویال سفر شهرضا 03153245600
رویال سفر ایذه 06143649190
رویال سفر اردبیل 04533813291
آسیا سفر فلاورجان 03137431300
پیک صبا تهران پایانه جنوب 02155185415-22
همسفر مهر پایانه  جنوب 02155185430
شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب 02155185372
تعاونی شماره یک پایانه بیهقی 02166707432
تعاونى شماره 11ترمینال جنوب 02144660396
تعاونی 2 جنوب 02155185325
تعاونى شماره 12 ترمینال جنوب 02155185381
تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان پایانه جنوب 02144662600
تعاونى شماره 15 پایانه جنوب 02188897573
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه جنوب 02188897472
تعاونى شماره 8 ترمینال جنوب 02144663221
سیروسفر شهریار 02165251012
بى تا کرج شعبه شهریار 02632702649
شب نورد نمایندگی تعاونی 15 قرچک 02136172620
ماهان سفرایرانیان پایانه غرب۰۲۱۴۴۶۶۵۰۵۱ 02165273969
شماره هشت لوان نور چابهار 09151470071
گیتی پیما شهریار 02165273969
بین المللى گیتى پیماایران پایانه غرب 02144632007
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی 02188534390
میهن نور آریا ایرانشهر 05437221564
گیتی پیما ایران پایانه مدرس 07137353237
سیروسفر بیشاپور 02241000
ایمن سفر ایرانیان شیراز 07137315000
ایران پیمان مشهد 05138512100
پیک صبا مشهد 05138519483
تعاونی 13 تک سفر اسلام شهر 02156345840
تعاونی جهان گشت مهر مشهد 05138519517
طلوع رامسر 01155252169
شماره 2 پیک معتمد بهشهر موسوی 01134525355
قائم گشت 01142260606
ایمان عباس آباد 01154272799
رمک رامسر 01155226800
ساحل تنکابن 01154274025
ایرانپیما آمل 01121329014
شماره یک چالوس 01152229422
شماره یک نوشهر 01152356215
شماره یک بابلسر 01135331000
شماره دو پیک معتمد بابلسر 09111135104
سیروسفر ساری 01133248396
همسفرچابکسواران ساری 01133249544
همسفر چابکسواران پاسارگاد رستم 01133241000
شماره یک نور 01144552738
شماره 2 پیک معتمد آمل 01143290080
شماره یک محمودآباد 01144740300
شماره یک بابل 01132277777
موسسه همسفر چابکسواران بابل 01132192701
شماره یک رویان 01144542888
رویال سفر ایرانیان محمودآباد 01177442447
اعتماد سفر تنکابن نماینده رویال سفر ایرانیان 01154274112
شماره 15 ترابر بیتا آمل 01143290115
شماره یک تنکابن 01154271050
ایران پیمای نکا کلانتری 01134733333
توحید لامرد 07152722600
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز امیرکبیر 0717303307
گیتى پیما کرج 02632701813
پیک صبا تابان کرج 02632702580
آسیاسفر کرج 02632755658
ایران پیما کرج 02632706364
کیان سفر پاسارگاد کرج (ایران عدل سابق) 02632720100
تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی) 02632700091
تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج 02632754795
عدل کرج 02632708162
سیروسفر ایران کرج 02632721135
آریاسفر آسیا کرج 02632743616
شماره 4 میهن نورآریا کرج 02632701545
تک سفر کرج طالقانی قدیم 02632702649
ایران پیمان کرج 02632702314
همسفرچابکسواران کرج 02632711040
شماره2پیک معتمد شعبه شاهرود 02332390568
شماره چهارده پارسیان شیروان 05836215675
دهک گشت سالوک تعاونی یک اسفراین 05837231124
بین المللی همسفرتندروارومیه 04432365401
همسفرچابکسواران تبریز ترمینال مرکزی 04134793838
تک سفر ایرانیان تبریز 09141018246
ایران پیما خراسان 05138519426
ایران پیمای سبزوار 05144446018
همسفر چابکسوران مشهد 05138546511
شماره 15 ترابربیتا مشهد 05138545083
شماره5 کیان سفرپاسارگاد 05138518808
تعاونی شماره یک کاشمر 05155220001
تعاونی 15 سبزوار 05144446015
گیتی پیما مشهد 05138515466
آرتا سبلان مشهد 05138518095
همسفر چابکسواران بروجرد 05832252362
سیروسفر بجنورد 05832253066
پیک معتمد اسفراین 05837222567
موسسه شماره 2 پیک معتمد بجنورد 05832250600
موسسه شماره یک بجنورد 05832253336
گیتی نورد بشرویه 05632772400
شماره 12 گیتی نورد طبس 05632832212
شماره 12 گیتی نورد یزد 03537236662
آرادسیرامید طبس نماینده آریا سفرآسیا 05632813155
ایران پیما دزفول 06142421813
پیک معتمد تعاونی 2 اهواز 09166036802
تعاونی یک ایران پیما شوشتر 06136226100
شماره یک ایرانپیماى اهواز 06133788646
سیروسفرآبادان 06153255031
تک سفر ایرانیان اهواز 06133780017
سفرسلامت بهبهان 09169727347
همسفرچابکسواران اهواز 06133780002
گیتى پیما خوزستان 06133780005
آریاسفرآسیا خرمشهر 06153542421
سیروسفر اندیمشک 06142623202
پیک صبا اندیمشک 06142623217
عدل اندیمشک 06142623203
میهن نور آریا اهواز 06133780004
آریا سفرآسیا 06133780007
تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی 06133780015
ایمن سفر ایرانیان اندیمشک 06142623212
شماره 15 ترابربی تا اندیمشک 06142623210
همسفر چابکسواران اندیمشک 06142623208
آسیاسفر اندیمشک 06142623204
آریا سفرآسیا آبادان 06153255045
ایمن سفر ایرانیان اهواز 06133780003
موسسه آریا سفر آسیا اندیمشک 06142623211
پیک صبا اهواز 06133780012
شماره یک ایران پیما اندیمشک 06142623207
پیک صبا دزفول ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ 06142284030
پیک صبا درخشش بهبهان 06152834888
شماره یک آبادان 06153255010
شماره 8 لوان نور اهواز پایانه سیاحت 06133780008
شماره 15 ترابر بی تا جهرم 07154331717
شماره ۱۴ پارسیان شیراز 07137309353
راه پیما پارسیان شیراز پایانه کاراندیش 07137316661
لوان نور یزد 03537236771
آسیا سفر فارس پایانه امیرکبیر 07138336279
سفر سیر آریا 07137309353
گیتی پیما کازرون 07142233027
سیروسفر جهرم 07154333177
شماره 4 میهن نورآریا شیراز 07137309643
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس پایانه کاراندیش 07137307225
آسیا سفر شیراز 07137309857
11 آریا سفر آسیا شیراز 07137309353
شماره هفت عدل داراب 07153548333
شماره دو پیک معتمد اقلید 07144552020
تک سفر ایرانیان لامرد 07152723900
گیتی نورد شیراز پایانه کاراندیش 07137312939
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش 07137315000
گیتی پیما لامرد 07152722444
کیان سفرپاسارگاد شیراز سفرسیرآریا سابق 07137317802
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش 07132330018
لوان نورداراب 07153562050
آریا سفر آسیا داراب 07153525080
ایمن سفرایرانیان خنج 07152629284
رویال سفرایرانیان بندرعباس 07633684144
ایمن سفر ایرانیان یاسوج 07433346730
رویال سفر ایرانیان کلاچای وحدت سفر 01342687700
آریا سفرآسیا تعاونی 11 لنگرود 01342522229
موسسه شفیعى نسب املش 01342722043
آریا سفر صومعه سرا تعاونی11 01344324514
عدل سفر انزلی 01344422132
پیک صبا تعاونی17 لنگرود 01342528060
شاهین گیلان نماینده ترابربی تا تعاونی 15 01333667792
گیلان پیمان رودسر شفیعی نسب 01342627941
رویال سفر ایرانیان رودسر احمدی 01342616550
شماره 7 لنگرود شفیعی نسب 01342533666
سیروسفر لنگرود 01342527282
پیک صبا رشت 01333664335
آریا سفر آستارا تعاونی 11 01344835725
عدل رشت 01333662700
موسسه گیلان پیما آسیا سفررشت 01333663993
موسسه آریا سفر آسیا رشت 01333666200
ترابربی تا انزلی 01344432080
موسسه سپهرآسیا رشت 01333600943
شماره7 عدل تالش نصرتی 01344232771
ایران پیما تعاونی شماره 1 لنگرود 01342522767
همسفر راه باران 01333606044
همسفر چابکسواران انزلی 01344545952
موسسه ایران پیما ارومیه تعاونى 1 04432347781
همسفر ارومیه 04432332223
گیتی پیما بوکان 04446238035
تعاونى شماره 1 ایران پیما بلوچ ایرانشهر 05437222618
تعاونى شماره 1ایران پیما بلوچ چابهار 05435333390
پیک صبا چابهار 05435333215
شماره یک زاهدان 05433432745
شماره 4 میهن نورآریا چابهار 05435333560
میهن نور بندرعباس 07633660467
شماره هفت عدل شوش 06142821400
ایمن سفر ایرانیان بندرعباس 07633681900
لوان نور بندرعباس 07633662103
سیروسفر بندرعباس 07633660472
بی تا بندر 09173614158
همسفرچابکسواران بندرعباس 07633660476
آریاسفر بندرعباس 07633660468
آسیا سفر خلیج فارس 07633687252
شماره 2 پیک معتمد بندرعباس 07633660466
ایران پیما تبریز 04134798999
پیک معتمد سبزوار 05144446022
سیروسفر دزفول 06142284113
رویال سفرآبادان 06153255446
ایران پیما بهشهر کلانتری 01132291489
جهان گشت مهر اهواز 09387519858
تعاونی شماره 7 عدل اهواز 06133780016
رویال سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت 06133780014
همسفر چابکسواران خرمشهر 06153545951
سیروسفر زنجان 02433740410
همسفرمهر زنجان 02433772929
سیروسفر اهواز 06133780017
آسوده سفر زنجان 02433775302
شماره 8 لوان نور زنجان 02433782255
همسفر چابکسواران آبادان 06153255110
شماره 8 لوان نور اهواز پایانه شرق تپه 06133780008
همسفر چابکسواران شوشتر 06136213010
میهن نور آریا اندیمشک 06142641352
آسیاسفر شهرکرد 03832279235
تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان 04446285777
شماره یک مهاباد 04442448666
کیان سفر پاسارگاد سنندج تعاونی5 08733520352
میهن نورآریا سنندج 08733520356
شماره یک همدان 08134224005
ایرانپیما تعاونى 1 شهرکرد 03832276055
همسفر شهرکرد 03832276000
سیروسفر شهرکرد 09131811376
همسفر چابکسواران بروجن 03834226500
رویال سفر شهرکرد 03832272965
شرکث لوان نورشهرکرد 03832272115
ایران پیما نمایندگی بروجن 03834224757
تک سفرشهرکرد 09137325422
 شماره 1 خرم آباد 06633330007
پیک صبا خرم آباد 06633301800
ترابر بی تا تهران شعبه بروجرد 06642460015
شماره یک دورود 06643221919
عدل خرم آباد تعاونی7 06633309571
پیک صبا بروجرد 06642629500
پیک صبا الیگودرز 06643331090
شماره 15خرم آباد ترابر بی تا 06633331016
همسفرچابکسواران خرم آباد 06633323500
شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز 06643331919
تعاونى 8 بروجرد 06642444312
ایمن سفر ایرانیان الیگودرز 06643321090
سیر و سفر ایلام 08432228686
ترابر بی تا ایلام تعاونى 15 08432228080
میهن نور آریا ایلام تعاونی 4 08432229514
شماره هفت عدل ایلام 08432228484
بین المللى گیتى پیماایران پایانه جنوب 02155185381
شماره 10 مارال سیر یاسوج 07433222301
لوان نور یاسوج 07433222067
آریا سفر آسیا یاسوج 07433331142
ماهان سفر ایرانیان کرج 02632702812
ایرانپیما شاهرود 02332221441
پیک معتمد دامغان 02335254200
شماره یک یزد 03537236768
سیروسفر یزد 03537232100
رویال سفر ایرانیان 03537234500
گیتی پیما یزد 03537236761
ترابر بی تا یزد 03532236778
تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد 03537238400
آریاسفر آسیا 03537231110
ماهان سفر ایرانیان یزد 03537233888
ایمن سفر ایرانیان یزد 03537236664
میهن نورآریا یزد 03537236661
آسیا سفر یزد 03537232400
همسفر چابکسواران شعبه یزد 03537236660
ایران پیما گرگان 01732682501
شماره هفت عدل گرگان 01732682503
لوان نورگرگان 01732682509
پیک معتمد جرجان 01732682506
شماره 15 ترابربی تا گرگان 01732682502
همسفر چابکسواران گرگان 01732682508
شماره چهار میهن نور گرگان 01732682500
پیک معتمد اندیمشک 06142620968
رویال سفر فولادشهر 03152623400
ترابر بی تا نجف آباد 03142663303
تک سفر شاهین شهر 03145231527
آسیا سفر خرم آباد 06633338026
جهان گشت مهر شعبه دزفول 06142284313
پیک صبا ورامین تعاونی 17 02191008356
عدل خمینی شهر 03133585021
میهن نور آریا آباده 07144354110
پیک صبا تهران بیهقی (آرژانتین) تعاونی 17 02188543426
پیک صبا یزد تعاونی 17 03537201700
میهن نور کهنوج 03443208181
آسیا سفر دزفول