شماره تلفن شرکت های مسافربری

مسافر گرامی با انتخاب نام شرکت مسافربری مورد نظرتان و کلیک بر روی گزینه جستجو ، می توانید شماره تلفن و وب سایت شرکت مسافربری که عضو سامانه پایانه ها می باشد را مشاهده نمایید.

نام شرکت شماره تلفن شرکت مسافربری
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه 03134358811
عدل اصفهان پایانه کاوه 03134359090
عدل اصفهان پایانه صفه 03136732805
لوان نور دولت آباد 03145827499
ایران پیما خمینی شهر 03133671324
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه 03136732743
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359030
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359060
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه 03136732737
همسفر وطن خمینی شهر 03133631915
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه 03134358997
پیک صبا خرمشهر 06153541500
لوان نور کاشان 03155447000
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا 05138519431
ایران پیما آباده 07513334355
آسیا سفر آبادان 06153320555
میهن نور اصفهان پایانه صفه 03136732748
عدل راور 03433726071
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه 03136732820
ایران پیما مسجدسلیمان 06143262394
ایران پیما شاهین شهر 03145231121
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه 03134359294
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359001
رویال سفر کاشان 03155440048
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه 03136732784
لوان نور اصفهان پایانه کاوه 03134359082
میهن نور اصفهان پایانه کاوه 03134359071
ترابر بی تا ساری پایانه دولت 01133241617
ترابر بی تا کاشان 03155444412
آسیا سفر شاهین شهر 03145232116
سیروسفر شهرضا 03153245616
پیک صبا شاهین شهر 03145221720
سیروسفر بیرجند 05632311111
عدل کرمان پایانه آدینه 03432152727
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
عدل سیرجان 03442259770
ترابر بی تا نجف آباد 03142663308
عدل جیرفت 03482350110
عدل اصفهان پایانه جی 03135232030
پیک صبا کاشان 03614455000
همسفر بیرجند 05612313035
لوان نور بیرجند 05632319595
پیک صبا کرمان پایانه آدینه 03432152746
جهان گشت مهر لارستان فارس 07152336099
عدل بندرعباس پایانه شهرداری 07633664004
تک سفر ماهشهر 06152322428
پیک صبا ماهشهر 06152323816
ترابر بی تا مسجدسلیمان 06143262350
ایران پیما بیرجند 05631102
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا 05138515463
میهن نور بیرجند 05632314010
ترابر بی تا ایذه 06143630050
گیتی پیما ابرکوه یزد 03532829393
همسفر شاهین شهر 03145229164
همسفر شهرضا 03153245609
همسفر فولادشهر 03342621111
آسیا سفر ماهشهر 06152338884
پیک صبا ایذه 06143651050
همسفر زرین شهر 03342230195
آسیا سفر قشم 07635228033
ترابر بی تا شاهین شهر 03145232011
میهن نور فولادشهر
ایران پیما کرمان پایانه آدینه 03432152674
ترابر بی تا خمینی شهر 03133634838
ایمن سفر مسجدسلیمان 06143267077
پیک صبا اصفهان پایانه صفه 03136732715
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه 03134359050
آسیا سفر اهواز پایانه تپه 09163077569
ایران پیما اصفهان پایانه صفه 03136732765
ایران پیما نجف آباد 03142663305
پیک صبا آبادان 06153327777
پیک معتمد جویبار مازندران 01142546364
ایران پیما ایذه 06143653030
سفر سیر بیرجند 05632319119
ایمن سفر ایذه 06143621376
عدل اردکان 03532248561
لوان نور قائن خراسان جنوبی 05632522211
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش 07137321212
ترابر بی تا سیرجان 03442251130
سیروسفر طبس 09133562664
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش 07137317000
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش 07137317331
سیروسفر کرمان پایانه آدینه 03432152724
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی 05632523211
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684230
پیک صبا خمین 08646221717
همسفر کرمان پایانه آدینه 03432152762
پیک معتمد ساری پایانه دولت 01133251007
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633684135
عدل شیراز پایانه کاراندیش 07137301029
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش 07137304512
لوان نور اصفهان پایانه صفه 03136733290
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری 07633660469
سیروسفر شاهرود 02332392311
میهن نور کرمان پایانه آدینه 03432152697
همسفر خدابنده زنجان 02434225811
تک سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359200
آسیا سفر یاسوج پایانه شهید قرنی 07433347366
عدل ساری پایانه دولت 01133242100
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633684150
ترابر بی تا اراک 08632222380
پیک صبا اراک 08633134700
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری 07633660476
پارسیان سفر گلپایگان 03157437772
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه 03134358780
سامانه فروش زابل
ایمن سفر نورآباد لرستان 06632722027
پیام گوهر لارستان 07152331002
میعاد تلاش اصفهان پایانه صفه 03136732760
راهپیمای پارسیان مراغه 04137450526
خسرو گستر نورآباد فارس 07142523487
عدل مسجد سلیمان 06143227014
ترابر بی تا ماهشهر 06152324647
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری 07633664001
میهن نور سمیرم 03153662196
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق 05632318999
عدل بیرجند
ایران پیما خرمشهر 06153542988
ایران پیما فسا 07153330001
آسیا سفر شهرکرد 03832279236
میهن نور یزد 03537236740