استعلام

لطفا قبل از استعلام به موارد زیر دقت نمایید:
اگر به هردلیلی اطلاعات بلیط خود را ندارید یا اطلاع ندارید بلیط شما در چه وضعیتی قرار دارد این بخش به یاری شما می آید.
داشتن کدرهگیری پایانه ها و کدملی وارد شده هنگام خرید الزامی است.
در صورتی که اطلاعات شما صحیح باشد میتوانید وضعیت کامل بلیط را مشاهده نمایید.
کدرهگیری پایانه ها
کد ملی مسافر