بلیط اتوبوس اصفهان از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139510237

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
06:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه 18و19
آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد فولادشهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
07:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
آباده اصفهان صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
آباده اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه 18و19
آباده اصفهان کاوه صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
آباده صفه شهرضا صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولوو46
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان صفه دورود
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه اراک
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه جنوب قم جنوب
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه جنوب قم جنوب
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان صفه زرين شهر
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان صفه فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
شهرضا اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
شهرضا اصفهان کاوه

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
04:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

آباده شهرضا

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولوبي 9
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه 23
قم اصفهان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان صفه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان صفه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : حميدي فر
اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

خرید بلیط
اصفهان کاوه قم

خرید بلیط اتوبوس از تمام ترمینال ها و شهرها با بهترین قیمت

با اطلاع از ترمینال های مسافربری و شرکت های مسافربری موجود در هر شهر و همچنین قیمت و نرخ مصوب بلیط ها و بیشترین تخفیف ها، می توانید بهترین تجربه خرید اینترنتی بلیط اتوبوس را با سامانه پایانه ها تجربه کنید. لذت خرید اینترنتی را با پایانه ها فراموش نخواهید کرد.

قیمت ها و تخفیف ها

سامانه پایانه ها با ارائه تخفیف های ثابت و شناور از 5 الی 45 درصد، خریدی لذت بخش را برای مسافرین مهیا کرده است. خرید بلیط اتوبوس با تخفیف های متنوع، سفری کم هزینه تر برای شما رقم خواهد زد. ضمنا اگر از نرخ مصوب بلیط اتوبوس ها مطلع نیستید، حتما این مطلب را مطالعه کنید.

ترمینال های مسافربری

مسافرين محترم خريد بليط اینترنتی به منزله قراردادی ميان مسافر و شرکت مسافربری است. بنابراين برای برخورداری از حقوق خود خواهشمنداست برای تمامی سفرهای خود اقدام به تهيه بليط اتوبوس از ترمینال های مسافربری یا سامانه پایانه ها نماييد، چرا که در صورت بوجود آمدن مشکل ناخواسته درطول سفر ، هیچگونه حمایتی از مسافرین بدون بلیط نمی شود.

شهرها

سامانه پایانه ها علاوه بر فروش اینترنتی بلیط اتوبوس زمینه ای را فراهم ساخته است تا شما را با جاذبه های گردشگری شهرهای کشور پهناور و عزیزمان آشنا کند. همچنین شما می توانید با مراجعه به شهر مورد نظرتان از وضعیت شرکت های مسافربری و ترمینال های مسافربری مستقر در آن شهر نیز مطلع شوید.