بلیط اتوبوس اصفهان از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139510237

20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/02/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک شماره تماس همراه ماشين09337872740
آباده اصفهان صفه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727سال نومبارک
آباده اصفهان صفه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/02/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
آباده اصفهان کاوه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
شهرضا صفه اصفهان صفه صفه آباده
28 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/02/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

شهرضا اصفهان صفه آباده
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

اصفهان صفه دورود
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1397/02/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
اصفهان کاوه اراک
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس 25نفره vip
1397/02/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي وميوه سال نومبارک
اصفهان کاوه خمين
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipمارال جديد
1397/02/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/02/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1397/02/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09172502922سال نومبارک
اصفهان صفه زرين شهر
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09133314720سال نومبارک
اصفهان صفه فولادشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
شهرضا اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه اصفهان صفه
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
241,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

اصفهان صفه پايانه غرب
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
241,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
30 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1397/02/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان صفه قزوين

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان تهران جنوب

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان صفه قم
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/02/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
241,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/02/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/02/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

اصفهان صفه قم

خرید بلیط از تمام ترمینال ها و شهرها با بهترین قیمت

با اطلاع از ترمینال های مسافربری و شرکت های مسافربری موجود در هر شهر و همچنین قیمت و نرخ مصوب بلیط ها و بیشترین تخفیف ها، می توانید بهترین تجربه خرید اینترنتی را با سامانه پایانه ها تجربه کنید. لذت خرید اینترنتی را با پایانه ها فراموش نخواهید کرد.