بلیط اتوبوس اصفهان از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139510237

25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/28
13:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

آباده شهرضا
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
430,000 ریال
313,900 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
430,000 ریال
313,900 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال
313,900 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
430,000 ریال
313,900 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال
313,900 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1397/03/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09172502922
اصفهان صفه زرين شهر
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
313,900 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09133314720
اصفهان صفه فولادشهر
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/28
23:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/03/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

اصفهان صفه تهران جنوب
30 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/28
12:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال
301,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1397/03/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

اصفهان صفه قزوين

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/03/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
430,000 ریال

اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال

اصفهان کاوه قم

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال

اصفهان کاوه قم