مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به کرمان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
18:45
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال

رفسنجان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
160,000 ریال

رفسنجان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
160,000 ریال

رفسنجان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
23:55
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال

رفسنجان