مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به کرمان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
12:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
16:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
18:45
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
20:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/09/23
23:55
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان