مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به کرج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/07/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

کرج
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/07/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

تهران قم