مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

تهران قم
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

تهران قم