مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به کرج

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/05/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
500,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/05/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
500,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
300,000 ریال

تهران قم

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/05/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
300,000 ریال

تهران قم