مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به رفسنجان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

رفسنجان
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

رفسنجان
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

رفسنجان
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

رفسنجان