مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

پايانه غرب قم
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

قم کرج
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

تهران قم