مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
500,000 ریال

کرج تبريز تهران زنجان قزوين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال

تهران گرگان سارئ

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/12/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
400,000 ریال

تهران قزوين زنجان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
22:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
400,000 ریال

پايانه غرب قم

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
290,000 ریال

تهران قم