مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به بم

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

کرمان بم
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

بم

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
250,000 ریال

بم