مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
08:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال

پايانه کاوه (اصفهان ) اصفهان نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
150,000 ریال

اصفهان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1397/02/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
150,000 ریال

نائين اصفهان

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
150,000 ریال

نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال

نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال


عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال

اصفهان نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
150,000 ریال

انديمشک اصفهان دزفول خرم آباد (لرستان ) دورود

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال

اصفهان نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان مقصدنهایی : خرم آباد (لرستان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
20:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال

اصفهان اليگودرز دورود ازنا

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1397/02/02
23:55
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
150,000 ریال

اصفهان نائين