مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/05/29
07:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/05/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

نائين اصفهان
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان نائين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان مقصدنهایی : خرم آباد (لرستان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان ازنا اليگودرز دورود
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

اصفهان
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/05/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

اصفهان نائين