مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

06:45

20

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

07:45

24

اتوبوس سه محور36

210,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

09:00

35

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

10:00

26

اتوبوس اسکانيا32

210,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

11:00

35

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

12:00

36

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

13:15

27

اتوبوس سه محور36

210,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

14:00

32

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

14:30

34

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

15:15

36

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

15:45

36

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

16:45

32

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد خرم اباد

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

17:30

30

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

اصفهان اليگودرز نجف آباد (اصفهان) دورود

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

18:30

26

اتوبوس سه محور36

210,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

19:30

36

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

اصفهان

1396/02/09

22:45

36

اتوبوس اسكانيا

150,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

پايانه صفه (اصفهان)

1396/02/09

23:55

29

اتوبوس سه محور36

170,000 ريال

اصفهان نائين
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا