مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
150,000 ریال

نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال


عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال

اصفهان نائين