مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
06:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال

اصفهان نائين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/05
10:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
210,000 ریال

نائين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
12:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
150,000 ریال


میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/04/05
13:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال

اصفهان نائين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
150,000 ریال

نائين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
17:15
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
150,000 ریال

اصفهان نائين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال


میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/04/05
23:55
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
170,000 ریال

اصفهان نائين