مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
06:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

اصفهان نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/09/21
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
08:45
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/21
10:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
12:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/09/21
13:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

نائين اصفهان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:15
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:45
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
16:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

انديمشک اصفهان دورود دزفول خرم آباد (لرستان )
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/09/21
18:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

اصفهان نائين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
19:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

اصفهان نائين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان مقصدنهایی : خرم آباد (لرستان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
20:15
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
150,000 ریال

اصفهان نجف آباد (اصفهان ) اليگودرز دورود
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
22:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/09/21
23:55
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

اصفهان نائين