مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس گلپایگان به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
06:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس وي آي پي32
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس کلاسيک2
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
18:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو40
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب
5 %
پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به قم مقصدنهایی : تهران پايانه شرق
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
150,000 ریال
142,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.
قم تهران پايانه جنوب