مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس گلپایگان به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولوو40
1396/04/05
08:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولوو40
1396/04/05
10:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولوو40
1396/04/05
12:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو40
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو40
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولوو40
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولوو40
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.

پارسیان سفر گلپایگان
پارسیان سفر گلپایگان
گلپايگان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه گلپایگان
اتوبوس ولو40
1396/04/05
19:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد.