مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به یزد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
09:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/23
11:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
11:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/23
12:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
12:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/23
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
انار رفسنجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/23
14:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
16:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
يزد قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/23
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به يزد مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه يزد
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/23
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه تهران غرب-آزادي يزد کاشان
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

يزد رفسنجان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
21:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
نائين يزد
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به يزد مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/23
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 0
يزد
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/23
23:55
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

رفسنجان انار