مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

11:45

7

اتوبوس b9R

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

يزد

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

12:30

36

اتوبوس ولو 44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

13:30

19

اتوبوس اسکانيا32

% 15

210,000 ریال

178,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

14:15

21

اتوبوس b9R

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

14:30

40

اتوبوس ولو 44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

15:00

42

اتوبوس اسکانيا45

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

قم يزد نائين

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

15:30

42

اتوبوس اسکانيا44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

15:45

32

اتوبوس اسکانيا44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

يزد قم ويژه

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

17:00

40

اتوبوس ولو 44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

17:00

19

اتوبوس بي9

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

17:30

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

قم يزد نائين

کرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

17:30

33

اتوبوس اسکانيا 30

% 15

230,000 ریال

195,500 ريال

يزد اصفهان کاوه

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

18:30

11

اتوبوس بي9

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

19:30

42

اتوبوس اسکانيا45

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

قم يزد نائين

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

20:30

21

اتوبوس بي9

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

21:00

24

اتوبوس اسکانيا44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

22:00

39

اتوبوس اسکانيا44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/02/10

23:55

35

اتوبوس ولو 44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا