مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

05:00

40

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

06:30

36

اتوبوس اسکانيا44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

08:00

36

اتوبوس اسکانيا44

% 15

160,000 ریال

136,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

08:30

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

يزد

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

10:00

33

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

11:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

12:30

41

اتوبوس ولو 44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

13:30

32

اتوبوس اسکانيا32

% 15

210,000 ریال

178,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

كرمان گرگان

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

14:00

38

اتوبوس ولو42

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

0
تهران جنوب يزد قم

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

14:15

23

اتوبوس b9R

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

17:00

39

اتوبوس ولو 44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

17:00

23

اتوبوس b9R

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد قم

کرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

17:30

16

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

230,000 ریال

207,000 ريال

يزد اصفهان کاوه

كرمان اصفهان صفه

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

21:00

15

اتوبوس b9R

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

0
يزد

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

22:00

37

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

يزد

1396/01/03

22:00

13

اتوبوس اسکانيا44

% 10

160,000 ریال

144,000 ريال

يزد
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا