مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کهنوج

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/03/30
05:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال

جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
06:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

جيرفت کهنوج
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/03/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
07:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1397/03/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت