مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کهنوج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/08
06:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/08
06:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

جيرفت کهنوج
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/08
07:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
08:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو42
1396/04/08
10:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو42
1396/04/08
11:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت