مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کهنوج

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت كهنوج
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0