مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کهنوج

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
160,000 ریال
144,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
160,000 ریال