مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
12:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

تهران جنوب قم ويژه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قم مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : 0
قم اراک
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : همراه با غذاي گرم شامل کرايه کامل واينترنتي
قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : 0
قم يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با غذاي گرم رايگان
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا45
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم يزد نائين
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

نائين قم ويژه کاشان يزد رفسنجان
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرمB9Rولوو
قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران غرب-آزادي کاشان قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم واينترنت شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا45
1396/10/27
19:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم يزد نائين
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با غذاي گرم رايگان
1396/10/27
19:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : همراه با غذايي گرم واينترنت رايگان شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : باغذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه کاشان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
21:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه کاشان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/27
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : با غذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با غذاي گرم رايگانB9 ولوو
1396/10/27
22:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : با غذاي گرم شامل کرايه کامل وفروش اينترنتي
قم ويژه