مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به قم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قم مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/06/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : 0
قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : 0
قم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

يزد قم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم تهران آزادي
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : همراه با شام واينترنت رايگان
تهران جنوب همراه با شام واينترنت قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه