مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به قم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : 0
يزد قم
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم تهران آزادي
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد کاشان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/09/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد کاشان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/09/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه