مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

14:30

13

اتوبوس b9R

% 25

600,000 ریال

450,000 ريال

تهران غرب-آزادي قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

15:00

20

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

15:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

15:45

32

اتوبوس اسکانيا44

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

يزد قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

16:30

14

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

17:00

22

اتوبوس بي9

% 25

600,000 ریال

450,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

17:30

22

اتوبوس بي9

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

17:30

15

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

قم ويژه

کرمان ارژانتين ويژه

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

18:00

15

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

18:00

35

اتوبوس اسکانيا44

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

قم ويژه

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

18:30

14

اتوبوس بي9

% 25

600,000 ریال

450,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

19:00

19

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

19:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

قم

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

19:30

19

اتوبوس اسکانيا

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

20:00

18

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

20:30

22

اتوبوس بي9

% 25

600,000 ریال

450,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

21:00

43

اتوبوس ولو 44

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

21:30

25

اتوبوس b9R

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

يزد قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم

1396/03/08

21:30

38

اتوبوس ولو42

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

قم نائين

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

قم ويژه

1396/03/08

22:00

18

اتوبوس b9R

% 30

600,000 ریال

420,000 ريال

قم ويژه