مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به قم

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

تهران غرب-آزادي قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا45
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد قم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : همراه باشام واينترنت رايگان
تهران جنوب همراه با شام واينترنت قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا45
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

يزد قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم ويژه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

قم ويژه