مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس رويال
1396/10/27
06:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
06:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

سيرجان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
10:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
سيرجان

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به پايانه اميرکبير (شيراز) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
12:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز) بهبهان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ني ريز سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
13:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
21:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
21:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/10/27
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
22:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ني ريز سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال