مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/08/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ني ريز سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به پايانه اميرکبير (شيراز) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز) بهبهان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
21:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ني ريز سيرجان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/08/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/08/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال