مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

سيرجان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : 0
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به پايانه اميرکبير (شيراز) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

شيراز گچساران (دوگنبدان )
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس رويال
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/04/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال