مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به زاهدان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
بم نصرت آباد (سيستانوبلوچستان)
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
بم نصرت آباد (سيستانوبلوچستان)
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال