مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به ریگان کرمان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/31
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به ريگان (کرمان ) مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/31
06:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

بم ريگان (کرمان )
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به ريگان (کرمان ) مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/31
07:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

بم ريگان (کرمان )
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به ريگان (کرمان ) مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/31
09:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

بم ريگان (کرمان )