مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به رفسنجان

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
09:40
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
09:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
11:15
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
80,000 ریال
72,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
انار رفسنجان
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1396/12/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/04
14:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : نوق
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
رفسنجان
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1396/12/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1396/12/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
22:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
23:55
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
60,000 ریال
54,000 ریال

رفسنجان انار