مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به رفسنجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
06:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1397/03/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1397/03/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1397/03/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1397/03/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان مقصدنهایی : نوق
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
رفسنجان
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به رفسنجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ويژه457
1397/03/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
75,000 ریال
67,500 ریال