مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به جیرفت

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/05/29
07:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
150,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/29
07:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/05/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/29
11:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : اسلام آباد جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/05/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
120,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/05/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
120,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/05/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال