مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به جیرفت

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/03/30
05:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال

جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
06:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت کهنوج
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/03/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
07:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1397/03/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1397/03/30
09:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو تيپ 3)
1397/03/30
10:15
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
145,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
11:15
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : 0
جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1397/03/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1397/03/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
145,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1397/03/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال