مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان قلعه گنج

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

06:15

33

اتوبوس ولو 44

120,000 ريال

جيرفت کهنوج

کرمان کهنوج

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

07:30

42

اتوبوس ولو 44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جيرفت

کرمان عنبرآباد

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

08:00

40

اتوبوس ولوو46

120,000 ريال

جيرفت

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

09:00

42

اتوبوس ولو42

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

10:00

42

اتوبوس ولو42

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

11:00

36

اتوبوس ولو42

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

12:30

38

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

13:30

24

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

کرمان عنبرآباد

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

14:15

0

اتوبوس ولو40

% 25

120,000 ریال

90,000 ريال

جيرفت

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

14:30

34

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

16:30

40

اتوبوس ولو40

120,000 ريال

کرمان جيرفت

پایانه آدینه کریمان

جيرفت

1396/03/04

17:30

38

اتوبوس ولو40

120,000 ريال