مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به جیرفت

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
120,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
11:15
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
120,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : كهنوج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/12/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/12/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو تيپ 3)
1396/12/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
120,000 ریال