مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به جیرفت

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به جيرفت مقصدنهایی : قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت كهنوج

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
120,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت مقصدنهایی : عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/07/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به جيرفت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو تيپ 3)
1396/07/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال