مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

كرمان گرگان

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

14:00

38

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

0
تهران جنوب يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

15:00

24

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

15:45

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

16:30

24

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

كرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

16:30

30

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

0

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

17:00

23

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

17:30

23

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

17:30

25

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم

کرمان ارژانتين ويژه

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

18:00

16

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

18:00

29

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

19:00

19

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

19:30

12

اتوبوس اسکانيا

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

19:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

20:00

18

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

20:30

14

اتوبوس بي9

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

21:00

19

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

21:30

24

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/03

22:00

13

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا