مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

13:00

42

اتوبوس اسکانيا44

420,000 ريال

يزد قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

13:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم ويژه

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران غرب-آزادي

1396/03/04

14:30

19

اتوبوس b9R

% 25

690,000 ریال

517,500 ريال

تهران غرب-آزادي قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

15:00

21

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

15:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

15:45

37

اتوبوس اسکانيا44

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

يزد قم ويژه

کرمان تهران آرژانتين

پایانه آدینه کریمان

تهران آرژانتين

1396/03/04

16:30

20

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

كرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

16:30

39

اتوبوس اسکانيا44

% 32

420,000 ریال

285,600 ريال

0

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

16:30

21

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

17:00

25

اتوبوس بي9

% 25

690,000 ریال

517,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

17:30

25

اتوبوس بي9

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

17:30

20

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

18:00

38

اتوبوس اسکانيا44

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران آرژانتين

پایانه آدینه کریمان

تهران آرژانتين

1396/03/04

18:00

20

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

کرمان ارژانتين ويژه

پایانه آدینه کریمان

ارژانتين ويژه

1396/03/04

18:00

19

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

18:15

19

اتوبوس b9R

% 25

690,000 ریال

517,500 ريال

تهران جنوب تهران غرب-آزادي

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران آزادي

1396/03/04

18:30

11

اتوبوس بي9

% 25

690,000 ریال

517,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي يزد قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

19:00

20

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

19:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

قم

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

19:30

17

اتوبوس اسکانيا

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه تهران جنوب

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

20:00

20

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

20:30

25

اتوبوس بي9

% 25

690,000 ریال

517,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

21:00

37

اتوبوس ولو 44

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

21:30

22

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/03/04

22:00

17

اتوبوس b9R

% 30

690,000 ریال

483,000 ريال

قم ويژه