مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

كرمان گرگان

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

14:00

31

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

0
تهران جنوب قم يزد

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران غرب-آزادي

1396/01/08

14:30

19

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

تهران غرب-آزادي قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

14:30

44

اتوبوس ولو 44

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

14:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

15:00

22

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

15:45

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران آرژانتين

پایانه آدینه کریمان

تهران آرژانتين

1396/01/08

16:30

20

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

كرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

16:30

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

0

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

16:30

25

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

17:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

17:30

25

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

17:30

25

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران آرژانتين

پایانه آدینه کریمان

تهران آرژانتين

1396/01/08

17:45

25

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

18:00

29

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم ويژه

کرمان ارژانتين ويژه

پایانه آدینه کریمان

ارژانتين ويژه

1396/01/08

18:00

13

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران غرب-آزادي

1396/01/08

18:15

21

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه تهران غرب-آزادي

کرمان کرج

پایانه آدینه کریمان

تهران آزادي

1396/01/08

18:30

25

اتوبوس بي9

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

19:00

25

اتوبوس b9R

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

19:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

19:30

0

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

20:00

20

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

20:30

14

اتوبوس بي9

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

21:00

42

اتوبوس ولو 44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

قم ويژه

کرمان تهران جنوب

پایانه آدینه کریمان

تهران جنوب

1396/01/08

22:00

19

اتوبوس b9R

% 15

690,000 ریال

586,500 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا