مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

قم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : با شام .برگشت شرکت همسفر (بيهقي)
قم ويژه تهران جنوب
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

قم ويژه
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
18:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

تهران جنوب تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس بي9
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران جنوب تهران آزادي قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : همراه باشام واينترنت رايگان
تهران جنوب همراه با شام واينترنت قم ويژه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

قم ويژه تهران جنوب
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا45
1396/04/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

يزد قم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس بي9
1396/04/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

قم ويژه
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

قم ويژه