مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بندرعباس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بندر عباس
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بندر عباس
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
215,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بندر عباس
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
370,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بندر عباس
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
215,000 ریال


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بندر عباس
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
370,000 ریال