مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
12:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم جکيگور ايرانشهر
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

بم ايرانشهر
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا42
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
بم
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : با تغذيه ويژه
بم