مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
110,000 ریال
99,000 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
110,000 ریال
99,000 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
بم نصرت آباد (سيستانوبلوچستان)
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : 0
بم
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : حمايت ازتوليدملي. اقتدارملي روز افزون
بم نصرت آباد (سيستانوبلوچستان)