مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کاشان به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
04:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
04:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
05:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
05:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
105,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي31
1396/04/04
06:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
135,000 ریال

اراک

لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
06:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي30
1396/04/04
07:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
08:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
105,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي30
1396/04/04
09:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي30
1396/04/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي31
1396/04/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
13:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
105,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي30
1396/04/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
105,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي30
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
105,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي30
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
135,000 ریال


لوان نور کاشان
لوان نور کاشان
کاشان به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاشان
اتوبوس ويژه اسکانياتک صندلي32
1396/04/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
135,000 ریال