مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس هرات یزد به یزد

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

آسیا سفر هرات یزد
آسیا سفر هرات یزد
هرات به يزد
محل سوار شدن : ترمینال هرات
اتوبوس ولو بي 7
1396/07/28
12:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال


آسیا سفر هرات یزد
آسیا سفر هرات یزد
هرات به يزد
محل سوار شدن : ترمینال هرات
اتوبوس ولو بي 7
1396/07/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال


آسیا سفر هرات یزد
آسیا سفر هرات یزد
هرات به يزد
محل سوار شدن : ترمینال هرات
اتوبوس ولو بي 7
1396/07/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال


آسیا سفر هرات یزد
آسیا سفر هرات یزد
هرات به يزد
محل سوار شدن : ترمینال هرات
اتوبوس ولو بي 7
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
100,000 ریال