مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد ممسنی به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس ولو40
1396/06/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
85,000 ریال


خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس ولو40
1396/06/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
85,000 ریال


خسرو گستر نورآباد فارس
خسرو گستر نورآباد فارس
ممسني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ممسنی (نوراباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
85,000 ریال