مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نورآباد لرستان به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 17 پيک صبا 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال دلفان (نورآباد)
اتوبوس بي9
1396/09/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 17 پيک صبا 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 17 پيک صبا 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 17 پيک صبا 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال دلفان (نورآباد)
اتوبوس بي9
1396/09/02
23:35
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 17 پيک صبا 06632722027

ایمن سفر نورآباد لرستان
ایمن سفر نورآباد لرستان
نورآباد (لرستان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال دلفان (نورآباد)
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن شرکت مسافر بري تعاوني 17 پيک صبا 06632722027