مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو + وي آي پي تخت شو
1396/12/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال * وي آي پي تخت شو
1396/12/04
13:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا-30نفره
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران (جنوب) ساعت 21:50
قم

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران پايانه جنوب تعاوني 15 ساعت 23:45
قم

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مان * وي آي پي تخت شو
1396/12/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال * وي آي پي تخت شو
1396/12/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازايرانپيما ترمينال جنوب 8 و 13/15 و14/30 و 16/30و 22 و24
قم تهران جنوب

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال * وي آي پي تخت شو
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از ايرانپيما کرج ساعت 9/15 صبح و 12/30 شب
قم تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم از مسير تهران آزادي مقصدنهایی : کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره
1396/12/04
23:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از کرج ترمينال شهيد کلانتري ساعت 11:00صبح تعاوني همسفر
قم از مسير تهران آزادي تهران از مسير تهران آزادي

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس درسا
1396/12/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران پايانه جنوب تعاوني 15 ساعت 11:00صبح
قم تهران جنوب