مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
460,000 ریال
276,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : سالن 2/جايگاه9/کريمي 09153110166
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/09/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
790,000 ریال
474,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : سالن 2/جايگاه9/کريمي 09153110166
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
460,000 ریال
276,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال

40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
460,000 ریال
276,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال


آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : سالن 2/جايگاه9/کريمي 09153110166