مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
400,500 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/06/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
790,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
400,500 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
400,500 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557