مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قم

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/12/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
773,000 ریال
463,800 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
445,000 ریال
267,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
445,000 ریال
267,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : متصدي قاسم کريمي09153110166/سالن2/جايگاه9