مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قم

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
460,000 ریال
299,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
460,000 ریال
299,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
267,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/ 09371322627
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
790,000 ریال
513,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
460,000 ریال
299,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
267,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/ 09371322627
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
460,000 ریال
299,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
267,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/ 09371322627