مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : جوادهوشمند 09151217230
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : 09151217230هوشمند
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
534,000 ریال
373,800 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس بنزوي آي پي
1397/03/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
930,000 ریال
837,000 ریال

توضیحات : 09151217230هوشمند
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : 09151217230/هوشمند
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
534,000 ریال
373,800 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : 09151217230/هوشمند
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
534,000 ریال
373,800 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9