مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
13:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا25
1397/03/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
790,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
790,000 ریال
632,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
790,000 ریال
632,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/03/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : متصدي دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
25 %
لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيامارالvip
1397/03/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
790,000 ریال
592,500 ریال

توضیحات : کافي 09153157465