مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس بنزوي آي پي
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
685,000 ریال
411,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
668,000 ریال
400,800 ریال

توضیحات : سالن2جايگاه9 آقاي شهسوار09151130557
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
668,000 ریال
400,800 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس بنزوي آي پي
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
685,000 ریال
411,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557