مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس لارستان فارس به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
07:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
08:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
180,000 ریال


پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
260,000 ریال


پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
13:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : همراه با واي فاي

پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال


پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال


پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
23:55
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
23:55
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
180,000 ریال