مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس لارستان فارس به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
180,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا45
1396/04/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
260,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
180,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
180,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
180,000 ریال

جهرم