مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

07:30

40

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

08:00

33

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

10:00

44

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

13:00

20

اتوبوس اسکانيا وي اي پي

260,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

13:15

43

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

14:00

37

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

14:15

44

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

15:30

37

اتوبوس ولو42

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

15:30

44

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

23:30

44

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

23:30

42

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

23:45

45

اتوبوس ولوو

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

23:55

44

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/01/03

23:55

41

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا