مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس لارستان فارس به جهرم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به جهرم مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
90,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به جهرم
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ويژه457
1396/06/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به جهرم مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
90,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به جهرم مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
90,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به جهرم مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
23:55
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
90,000 ریال

جهرم