مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مان25
1397/03/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال

لار (فارس) جهرم
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1397/03/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال

شيراز بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1397/03/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال

شيراز ياسوج ( پليس راه)
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال

شيراز بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال

شيراز بروجن