مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به شاهرود سمنان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/08/01
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/08/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

سبزوار دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/08/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

سبزوار دامغان سمنان شاهرود (سمنان)