مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به سبزوار

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي 25
1396/05/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/05/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/05/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/05/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان