مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به سبزوار

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

سبزوار دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

سبزوار دامغان سمنان شاهرود (سمنان)