مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به اهواز

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/01/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
10:50
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
اهواز

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/01/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
اهواز