مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به کرمان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

سيرجان
15 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/05/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

سيرجان
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/05/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

سيرجان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/05/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

سيرجان
15 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1396/05/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

سيرجان