مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به ماهشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
510,000 ریال

بندرماهشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

ماهشهر همراه باشام رايگان آبادان همراه باشام رايگان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
20:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
270,000 ریال

ماهشهر آبادان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/09/26
20:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
250,000 ریال

بندرماهشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
510,000 ریال

بندرماهشهر