مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به ماهشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
11:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
510,000 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو تيپ 3)
1396/12/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

ماهشهر آبادان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
510,000 ریال

بندرماهشهر

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر سيستم سفرفان وشام مقصدنهایی : خرمشهر سيستم سفرفان وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين 09173165176
ماهشهر سيستم سفرفان وشام آبادان سيستم سفرفان وشام

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
270,000 ریال

ماهشهر آبادان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام مقصدنهایی : خرمشهر سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
470,000 ریال

ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
510,000 ریال

بندرماهشهر