مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به لارستان فارس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولووبي12درجه يک
1396/10/28
08:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 23
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/10/28
10:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/10/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/10/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/10/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : جايگاه 31
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1396/10/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه31
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
153,000 ریال

توضیحات : جايگاه 31