مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به لارستان فارس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوبي12
1396/05/26
09:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/26
13:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 31
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1396/05/26
19:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 31
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 31