مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

08:30

39

اتوبوس ولوبي12

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

10:15

21

اتوبوس b9R

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

11:15

34

اتوبوس ولو تيپ 3)

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

13:00

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

14:00

40

اتوبوس اسکانيا45

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

15:30

36

اتوبوس اسکانيا44

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوارشدن جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

18:00

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه31

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

19:15

21

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

محل سوارشدن جايگاه 31

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/01/08

21:30

42

اتوبوس اسکانيا44

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 31
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا