مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

08:30

39

اتوبوس ولووبي12درجه يک

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

جايگاه23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

12:30

40

اتوبوس اسکانيادرجه يک

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

14:00

42

اتوبوس اسکانيادرجه يک

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

15:30

41

اتوبوس اسکانيادرجه يک

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

18:00

43

اتوبوس اسکانيادرجه يک

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

جايگاه31

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

19:15

23

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

جايگاه31

پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)

پایانه کاراندیش فارس

لار (فارس)

1396/03/02

21:30

43

اتوبوس اسکانيادرجه يک

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 31