مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به لارستان فارس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوبي12
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس) مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/08/30
10:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
لار (فارس)
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/08/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 31
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به لار (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا درجه 1 با تغذيه رايگان
1396/08/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه 31