مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
625,000 ریال
418,750 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
625,000 ریال
418,750 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
620,000 ریال
465,000 ریال

اصفهان صفه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipمارال جديد
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
625,000 ریال
418,750 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
620,000 ریال
465,000 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
قم تهران غرب-آزادي
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه