مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

15:00

25

اتوبوس بي9

625,000 ريال

حميدي فر
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

16:00

22

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

16:30

22

اتوبوس ولوبي 9

% 10

370,000 ریال

333,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

17:00

24

اتوبوس بي9

620,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

17:00

21

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

17:30

43

اتوبوس ولو 44

370,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

18:00

22

اتوبوس B9 وي اي پي

% 10

625,000 ریال

562,500 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

18:00

16

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

19:00

20

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

19:30

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

625,000 ریال

562,500 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم اصفهان

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

20:00

24

اتوبوس بي9

620,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

20:00

17

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

20:30

19

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

قم تهران غرب-آزادي

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

21:00

25

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/02/10

22:00

22

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا