مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

10:00

24

اتوبوس اسکانيا

625,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

14:45

21

اتوبوس بي9

625,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

16:00

24

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

17:00

20

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

17:30

22

اتوبوس ولو 44

370,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

18:00

21

اتوبوس اسکانيا

625,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

18:00

22

اتوبوس b9R

% 10

625,000 ریال

562,500 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

19:00

16

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

19:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

625,000 ریال

562,500 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

20:00

22

اتوبوس بي9

620,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

20:00

18

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

20:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

625,000 ریال

562,500 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

قم

1396/01/03

21:00

5

اتوبوس بي9

% 10

520,000 ریال

468,000 ريال

قم جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا