مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شهرضا

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا صفه مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/04
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

شهرضا صفه اصفهان صفه صفه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/04
12:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09138886461
شهرضا بروجن

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
310,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
310,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه اصفهان صفه