مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شهرضا

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
04:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
09:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

آباده شهرضا
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
232,500 ریال

آباده صفه شهرضا صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
12:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
310,000 ریال
232,500 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

شهرضا بروجن
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه