مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شهرضا

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا صفه مقصدنهایی : شاهين شهر صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

شهرضا صفه اصفهان کاوه صفه آباده
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/01
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
310,000 ریال
226,300 ریال

شهرضا اصفهان صفه آباده
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09138886461
شهرضا بروجن
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرضا مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه