مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شاهین شهر

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1396/12/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

اصفهان صفه اصفهان کاوه

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
370,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
370,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه اصفهان صفه