مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خرمشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ماهشهر همراه باشام رايگان آبادان همراه باشام رايگان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
20:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
300,000 ریال

ماهشهر آبادان
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام