مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خرمشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو تيپ 3)
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

سربندر آبادان ماهشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر سيستم سفرفان وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
670,000 ریال
536,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سربندر سيستم سفرفان وشام آبادان سيستم سفرفان وشام ماهشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

سربندر آبادان ماهشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
670,000 ریال
536,000 ریال

سربندر همراه باشام رايگان آبادان همراه باشام رايگان ماهشهر