مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
18:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي