مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه جنوب

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان صفه قم
20 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال


عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
420,000 ریال

اصفهان صفه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم
40 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
570,000 ریال
484,500 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان کاوه قم
40 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانياVIP
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان صفه قم