مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
14:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

تهران جنوب
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

اصفهان صفه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 23
قم اصفهان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 23
اصفهان قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 23
قم