مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
10 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
680,000 ریال
612,000 ریال

اصفهان تهران جنوب
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
544,000 ریال

قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

اصفهان
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

اصفهان کاوه قم تهران جنوب
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
680,000 ریال
544,000 ریال

قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/09/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم