مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

10:00

20

اتوبوس اسکانيا

680,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

14:45

10

اتوبوس بي9

680,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

16:30

36

اتوبوس ولو42

420,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

17:00

21

اتوبوس بي9

680,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

18:00

19

اتوبوس اسکانياVIP

% 20

680,000 ریال

544,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

18:30

23

اتوبوس بي9

680,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

19:00

20

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

19:30

25

اتوبوس b9R

% 20

680,000 ریال

544,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

20:00

23

اتوبوس بي9

680,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/01/08

20:00

26

اتوبوس مارال سه محور

680,000 ريال

حميدي فر
اصفهان کاوه قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا