مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

اصفهان کاوه قم