مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

14:45

25

اتوبوس بي9

680,000 ريال

حميدي فر
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) ساري

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

15:00

17

اتوبوس مان وي0اي 0پي

680,000 ريال

تهران جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1396/02/04

16:00

25

اتوبوس بي9

% 25

570,000 ریال

427,500 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

16:30

30

اتوبوس ولوبي 9

% 40

420,000 ریال

252,000 ريال

محل سوارشدن جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

17:00

19

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

17:00

24

اتوبوس بي9

% 25

680,000 ریال

510,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

17:30

42

اتوبوس ولو 44

420,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1396/02/04

18:00

22

اتوبوس بي9

% 25

570,000 ریال

427,500 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

18:00

22

اتوبوس b9R

% 40

680,000 ریال

408,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

19:00

23

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

19:30

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 40

680,000 ریال

408,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم اصفهان

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1396/02/04

20:00

16

اتوبوس بي9

% 25

570,000 ریال

427,500 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1396/02/04

20:00

23

اتوبوس بي9

% 25

680,000 ریال

510,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

تهران غرب-آزادي

1396/02/04

20:30

21

اتوبوس بي9

% 20

570,000 ریال

456,000 ريال

قم تهران غرب-آزادي

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1396/02/04

21:00

24

اتوبوس بي9

% 25

570,000 ریال

427,500 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1396/02/04

22:00

18

اتوبوس بي9

% 25

570,000 ریال

427,500 ريال

اصفهان کاوه قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا