مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/03/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

اصفهان صفه تهران جنوب
30 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/28
12:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
26 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/03/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
606,800 ریال

اصفهان کاوه قم
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/03/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
820,000 ریال

اصفهان کاوه قم
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
20 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/03/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم
26 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
820,000 ریال
606,800 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
قم تهران غرب-آزادي
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه