مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال
455,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به پايانه غرب مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/02/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
544,000 ریال

اصفهان صفه پايانه غرب
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال
455,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان تهران جنوب
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان صفه قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipمارال جديد
1397/02/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
33 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/02/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
455,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/02/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/02/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/02/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان صفه قم
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
قم تهران غرب-آزادي
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/02/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : سال نومبارک
قم تهران جنوب اصفهان کاوه