مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به پايانه غرب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال

تهران جنوب شهريار اصفهان صفه

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال

تهران جنوب
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين 09135819105
قم تهران جنوب اصفهان کاوه

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

اصفهان
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

قم جنوب تهران جنوب اصفهان کاوه

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال

اصفهان کاوه قم
40 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
408,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : 09175858007تلفن همراه ماشين
قم تهران غرب-آزادي
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه