مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
15 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
680,000 ریال
578,000 ریال

تهران جنوب
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
570,000 ریال
484,500 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان صفه قم
20 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/04/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 23
قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

اصفهان صفه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

اصفهان کاوه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
570,000 ریال
484,500 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان کاوه قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانياVIP
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

اصفهان صفه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
570,000 ریال
484,500 ریال

اصفهان کاوه قم