مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

10:00

22

اتوبوس اسکانيا

680,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

13:00

44

اتوبوس ولو 44

420,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

14:45

25

اتوبوس اسکانيا

680,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) ساري

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

15:00

35

اتوبوس ولو 44

420,000 ريال

تهران جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1395/12/05

16:00

25

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

16:30

25

اتوبوس بي9

680,000 ريال

محل سوار شدن جايگاه 27
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

17:00

44

اتوبوس ولو 44

420,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

17:00

25

اتوبوس بي9

% 25

680,000 ریال

510,000 ريال

اصفهان صفه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

17:00

22

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

17:30

44

اتوبوس ولو 44

420,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

18:00

21

اتوبوس اسکانياVIP

% 45

680,000 ریال

374,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1395/12/05

18:00

20

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

19:00

21

اتوبوس اسکانياVIP

% 45

680,000 ریال

374,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

19:00

25

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

20:00

40

اتوبوس اسکانيا44

% 45

420,000 ریال

231,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران جنوب

1395/12/05

20:00

24

اتوبوس بي9

% 25

680,000 ریال

510,000 ريال

قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1395/12/05

20:00

22

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

تهران غرب-آزادي

1395/12/05

20:30

19

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

قم تهران غرب-آزادي

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1395/12/05

21:00

19

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه جنوب قم جنوب

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

تهران ارژانتين

1395/12/05

22:00

21

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

اصفهان کاوه قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا