مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بهبهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان مقصدنهایی : دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09163458093
بهبهان اهواز

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141