مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بهبهان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
08:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
180,000 ریال


پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
12:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
180,000 ریال


پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال

20 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
20:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
180,000 ریال
144,000 ریال

بهبهان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال