مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس بندرازمسيرگهکم

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

08:45

0

اتوبوس بي9

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

بندرعباس گهکم

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس بندرازمسيرگهکم

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

10:00

7

اتوبوس بي9

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

بندرعباس گهکم

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

10:15

19

اتوبوس b9R

% 15

440,000 ریال

374,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) آباده

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

17:00

29

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

بندرعباس

پايانه کارانديش (شيراز) ميناب

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

18:30

23

اتوبوس اسکانيا44

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

بندرعباس

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

20:00

16

اتوبوس b9R

% 15

440,000 ریال

374,000 ريال

محل سوار شدن مسافر 23

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

21:30

24

اتوبوس بي9

% 15

440,000 ریال

374,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

22:00

0

اتوبوس بي9

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/01/04

22:30

9

اتوبوس بي9

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا