مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس بندرازمسيرگهکم

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

10:00

19

اتوبوس بي9

% 10

365,000 ریال

328,500 ريال

بندرعباس گهکم

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

10:15

21

اتوبوس اسکانياVIP

% 30

440,000 ریال

308,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

12:00

25

اتوبوس اسکانياVIP

% 30

440,000 ریال

308,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) ميناب

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

18:00

28

اتوبوس اسکانيا44

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

بندرعباس

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

20:35

21

اتوبوس اسکانياVIP

% 30

440,000 ریال

308,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

22:00

19

اتوبوس بي9

% 10

365,000 ریال

328,500 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1395/12/04

22:30

21

اتوبوس بي9

% 10

365,000 ریال

328,500 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا