مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/02/04

10:15

22

اتوبوس b9R

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال

محل سوار شدن مسافر 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/02/04

11:15

25

اتوبوس b9R

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال

محل سوار شدن مسافر 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) ميناب

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/02/04

18:00

28

اتوبوس اسکانيا44

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

بندرعباس

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/02/04

20:20

22

اتوبوس b9R

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال

جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/02/04

21:30

22

اتوبوس بي9

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال

جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/02/04

22:00

17

اتوبوس بي9

% 10

365,000 ریال

328,500 ريال

بندرعباس ازمسيرگهکم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا